Bhura


Bhura is a sub-gotra of the gotra Shreshthi