Bhuvani


Gotra Bhuvani is a sub-gotra of the gotra Devanada Sakha

Your thoughts on Gotra