Nokiyani


Nokiyani is a sub-gotra of the gotra Hariya.