Samorkhi


Samorkhi is a sub-gotra of the gotra Gala.