Thambhora


Thambhora is a sub-gotra of the gotra Karnavat.

Your thoughts on Gotra